Hồ sơ pháp lý của Công ty

1.Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh:

2. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

3. Giấy phép hoạt động Đo đạc và bản đồ:

4. Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất: