I. Hội đồng thành viên Công ty:

– Ông Lê Quang Huỳnh – Chủ tịch HĐTV

– Ông Trần Tam Thắng  – Thành viên

II. Ban điều hành Công ty:

– Giám đốc Công ty: Ông Trần Tam Thắng

– Phó giám đốc: Ông Trần Tài

– Kế toán trưởng:  Bà Đỗ Thị Phi Công

– Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật: Ông Nguyễn Văn Thắng

III. Đội ngũ cán bộ của Công ty:

  • Danh sách Cán bộ – Nhân viên chủ chốt của Công ty:
STT Họ và tên Năm sinh Chức danh
1 CNKH, Lê Quang Huỳnh 1978 Chủ tịch HĐTV
2 KS, Trần Tam Thắng 1952 Giám đốc
3 KS, Trần Tài 1979 P. Giám đốc
4 CNKT, Đỗ Thị Phi Công 1965 Kế toán trưởng
5 KS, Nguyễn Văn Thắng 1982 TP, KH-KT
6 KS, Nguyễn Văn Điểm 1986 Chủ trì KS địa hình
7 KS, Nguyễn Bá Thắng 1981 Chủ trì KS địa chất
8 CN, Nguyễn Thị Mỹ Hương 1986 Kế toán viên
9 KS, Nguyễn Anh Vũ 1985 KS. XD cầu đường
10 KS, Lê Quang Chân 1952 Chủ trì KS địa hình, địa chất
11 KS, Vũ Thị Dần 1950 Chủ trì KS địa chất
12 KS, Lê Đức Anh 1959 CB. KT địa hình
13 KTV, Nguyễn Văn Quyết 1985 CB. KT địa chất
14 KTV, Nguyễn Kim Thuyết 1991 CB. KT địa chất
15 KTV, Lê Quốc Phong 1986 CB. KT địa chất
16 KTV, Nguyễn Đình Nhân 1993 CB. KT trắc địa
17 KTV, Lê Thúc Hoàng Duy 1987 CB. KT trắc địa
18 KTV, Nguyễn Phi Hiệp 1992 CB. KT trắc địa
19 KTV, Nguyễn Đình Phong 1986 CB. KT trắc địa
20 KS, Trần Văn Minh 1987 CB. KT Trắc địa

– Ngoài ra Công ty còn mời các cộng tác viên, các chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực để tham gia, cố vấn thực hiện công trình đạt yêu cầu.