Ngành nghề kinh doanh

+ Khảo sát địa chất các công trình xây dựng; Hoạt động đo đạc và bản đồ; Khảo sát địa hình, đo đạc công trình; Giám sát khảo sát địa hình, địa chất công trình;

+ Thi công các công trình khoan thăm dò, khoan khai thác nước ngầm, khoan đánh giá trữ lượng mỏ;

+ Cho thuê các loại máy móc thiết bị đo đạc, thiết bị khoan địa chất;

+ Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

+ Xây dựng công trình thuỷ lợi, cấp thoát nước.

+ Mua bán các loại máy móc thiết bị đo đạc, thiết bị khoan địa chất;

+ Xây dựng công trình đường bộ;

+ Hoạt động tư vấn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

+ San lấp mặt bằng.